یکی از بهترین قانوناست این قانون

هیچ وقت این قانونو یادتون نره و قدر شب ها رو بدونید