های های های!!!

تابستون داره تموم میشه و اروم اروم درها بسته میشن و خیابونا خلوت تر .همهمه ها وشلوغی ها  جاشو نو میدن به سکوت

حالادیگه راحت تر روزا تموم میشه 

پاییز که میاد انگار یه غول بزرگ و قوی و اتشین و با زور و زحمت کردی تو یه کمد و درشو قفل کردی و حالا داری از سکوت بدست اومده لذت میبری 
آره برو تابستون خدا به همراهت!!!