از دید چرت نویس گوساله به کس یا کسانی اطلاق میشود که نتوانستند از شخصیت زیبای تنهایشان در میان جمع نیز مراقبت کنند کسانی که تنهایی ارام و مهربانی دارن اما انگار همین که حباب تنهایشان می ترکد شخصیت زیبای آنها نیز هم.!

اما وقتی به شخصیت گوساله نگاه میکنیم به چنین تراژدی بر می خوریم. گوساله که هیچ کس جز خوبی و فایده از او چیزی ندیده است بیس فحش ها و ناسزا ها در درگیری ها و کشمکش هاست.
او نیز نتوانسته از شخصیت ارام و سر به زیر خود دفاع کند و اغلب انسان هایی با خوی وحشی و یا خنگ را به او تشبیه میکنند


پ ن1:لطفا گوساله نباشیم.

پ ن2:دلیل این که این نام را برای نوشته خود انتخاب کردم این است که هیچ کس نمی تواند به گوساله بودن دیگران پی ببرد و فقط وفقط خود فرد است که میداند گوساله است یا نه.

پ ن 3:لطفا با ادب باشیم.

پ ن4:عکس با متن هیچ ارتباطی ندارد و خدارحمت کند غلامحسین ساعدی را.